Ochrana osobných údajov

DAVA, spol. s r.o., Košice, výhradný distribútor profesionálnej dermatokozmetiky GIGI Cosmetic Laboratories v SR a ČR, so sídlom Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČ: 365 73 779, DIČ: SK 202 175 65 83 (ďalej len „správca“) je správcom Vašich osobných údajov, čo znamená, že spracováva osobné údaje a zodpovedá za nich.

Zásady spracovania osobných údajov

Pravidlá spracovania osobných údajov uvedené v týchto zásadách zodpovedajú povinnostiam, ktoré nám sú uložené pri spracovaní osobných údajov Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Správca považuje za svoju prvoradú povinnosť ochranu súkromia a osobných údajov. Osobné údaje spracováva transparentne, zákonným spôsobom a uchováva ich po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely, na ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje spracúva iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Rozsah a účel spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva Vaše osobné údaje buď na základe Vášho súhlasu, alebo bez Vášho súhlasu, teda na základe plnenia zmluvy z dôvodu, že to správcovi ukladá zákon, alebo z jeho oprávneného záujmu. Ide o tieto kategórie osobných údajov a ich účel spracovania, ktorý je uvedený nižšie:

 • Identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa/sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (u platcov DPH), príp. aj identifikačné údaje ďalšej kontaktnej osoby spoločnosti.
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, webová adresa, FB adresa.
 • Ďalšie osobné údaje potrebné k plneniu zmluvy: údaje o objednanom tovare/službe, zrealizovaných objednávkach, zaplatených čiastkách, zrealizovaných platbách, údaje o reklamáciách.
 • Údaje z Vašej komunikácie so správcom: emaily a správy, ktoré nám zasielate prostredníctvom telefónu či mobilných aplikácií, sociálnych sietí a pod.
 • Fotografická dokumentácia: semináre, školenia, výsledky ošetrení a pod.

Uvedené údaje správca spracováva pre tieto účely:

 • Uzatvorenie a plnenie zmluvy na nákup tovaru, alebo služieb a vybavenie reklamácií.
 • Realizácia zákazníckeho servisu a marketingovej komunikácie.
 • Plnenie zákonných povinností správcu napr. vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
 • Oprávnených záujmov správcu, najmä z dôvodu skvalitnenia služieb. Oprávneným záujmom môže byť spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií/ponúk, pokiaľ sme s Vami v obchodnom vzťahu a marketingové informácie budú priamo súvisieť s tovarom, alebo plnením , ktoré Vám správca už poskytol.
 • Pokiaľ nie ste klientom správcu, zasiela Vám marketingové informácie na základe Vami udeleného súhlasu. Odber takýchto marketingových informácií môžete v oboch prípadoch kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom kontaktného e-mailu gigi@gigicosmetic.sk, alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
 • Marketing a prezentácia zverejnením fotografickej dokumentácie na internetovej stránke správcu na jeho profiloch na sociálnych sieťach napr, Facebook, Instagram, Google plus len na základe Vášho súhlasu so zverejnením.

Získavanie spracovávaných údajov

Vaše osobné údaje správca získava od Vás, alebo od tretích osôb, ktoré so správcom spolupracujú a získali od Vás osobné údaje v súlade so zákonom a môžu ich poskytnúť správcovi. V oboch prípadoch budú dodržané tieto zásady ochrany osobných údajov. Ďalej ide o osobné údaje, ktoré ste poskytli Vy správcovi pri kontaktovaní spoločnosti DAVA, spol. s r.o., Košice cez kontaktný formulár na webových stránkach, v rámci objednávok tovaru, , pri elektronickej a telefonickej komunikácii, alebo v rámci osobnej návštevy spoločnosti. Na stránkach www.gigicosmetic.sk správca nevyužíva súbory cookies.

Spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje opísané v tomto dokumente DAVA, spol. s r.o., Košice spracováva ako správca osobných údajov. Vždy tak robí s ohľadom na ich maximálne zabezpečenie a spracovanie v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje spracováva len na nevyhnutne nutnú dobu. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely spracovania, tak ich okamžite vymažeme. V prípade, že Vaše osobné údaje spracováva na základe súhlasu, tak je doba spracovania uvedená v tomto súhlase. V prípade, že Vaše osobné údaje spracováva v dôsledku zákonných ustanovení, spracovávame ich po dobu, ktorú zákon vyžaduje. V prípade, že zákon vyžaduje archiváciu niektorých údajov, tak tieto Vaše osobné údaje v súlade so zákonom archivujeme na požadovanú dobu. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku uzavretia zmluvy alebo poskytovania služby, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu plnenia tejto zmluvy, alebo poskytovania služby a ďalej 10 rokov potom, čo došlo k ukončeniu zmluvy, alebo poskytnutiu služby. Počas tejto doby však Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom bránenia sa prípadným súdnym nárokom, alebo vedeniu súdneho konania. Lehota 10 rokov potom zodpovedá maximálnej premlčacej lehote, počas ktorej možno nároky úspešne uplatniť na súde. V prípade, že by došlo k začatiu súdneho či iného konania, ku ktorému sú potrebné Vaše osobné údaje, tak tieto budeme spracovávať aj po celú dobu týchto konaní, vrátane prípadných vykonávacích a ďalších naväzujúcich konaní .

Poskytovanie Vašich osobných údajov tretím osobám

Správca neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe. V prípade nutnosti však údaje bude odovzdávať tretím stranám (čiže spracovateľom, ktorých zodpovedne vyberá a ktorí budú Vaše osobné údaje dostatočne chrániť proti zneužitiu podľa Nariadenia EÚ o GDPR). Medzi spracovateľov patrí:

 • Econsult, spol. s r.o. – vedenie účtovníctva.
 • DHL Parcel, Slovak Parcel Service, IN TIME a.s. – kuriérske a doručovacie služby
 • Atlantis Systems s.r.o. – webhosting.
 • MailerLite – e-mail marketing (pravidlá ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy ).
 • Facebook – pre propagáciu Vášho salónu, ako používateľovi výrobkov, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti správcu (pravidlá ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation ).
 • Google – pre propagáciu Vášho salónu, ako používateľovi výrobkov, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti správcu a na zabezpečenie mailovej komunikácie prostredníctvom aplikácie GMAIL. (pravidlá ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk ).

Okrem vyššie uvedených poskytneme Vaše osobné údaje právnym zástupcom, ak je to nevyhnutne potrebné pre vymáhanie pohľadávok, alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov. Nikdy neposkytujeme Vaše údaje iným spoločnostiam, aby ich využili k iným účelom.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Zabezpečenie dát

Zaviedli sme a udržiavame nevyhnuté a primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre Vás ako subjekt údajov. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné dáta atd.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Podľa zákona máte právo na:

 • informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • prístup k Vašim osobným údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame,
 • opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne, alebo nepresné osobné údaje,
 • vymazanie Vašich osobných údajov. My tak urobíme, ak to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi a našimi oprávnenými záujmami,
 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených podmienok obmedziť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi,
 • prenosnosť v prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, alebo na účely plnenia zmluvy, máte právo na prenos takýchto osobných údajov inému správcovi,
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Ak sa jedná o spracovanie na marketingové účely, prestaneme tieto údaje spracovávať. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Kontakt na úrad: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na stránkach spoločnosti. Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte v sídle spoločnosti DAVA, spol. s r.o., Košice, Moyzesova 36, 040 01 Košice.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.